Informace o zpracování osobních údajů

Jak zacházíme s daty, která nám svěříte.

Vymezení pojmů


 1. Pojmy "Provozovatel", "Uživatel", "Podmínky", "Služba" mají stejný význam, který definují Obchodní Podmínky.
 2. Licenční smlouva se považuje za uzavřenou odsouhlasením všeobecných podmínek zveřejněných na http://www.vykazprace.cz/obchodni-podminky/ Uživatelem.
 3. V rámci tohoto právního vztahu bude Provozovatel správcem osobních údajů Uživatele za účelem realizace smluvního vztahu a pro marketingové účely podle čl. 4 bod 7) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen: “GDPR”).


Zásady ochrany soukromí


Všechna data aplikace jsou uložena v datových centrech Azure a Master internet, kde jsou důkladně zabezpečena.

Jaké informace o Vás máme?


 1. Aplikace ukládá v zabezpečené databázi Vaše jméno a příjmení, e-mail, telefon, fakturační informace a další informace, které jste zadali v průběhu tvorby účtu a / nebo vyplnili v nastavení Vašeho účtu.
 2. Aplikace uchovává Vaši IP adresu a zasílá Vám cookies, což využíváme pro váš rychlejší pohyb po stránkách i aplikaci a nemusíme se ptát na heslo, kdykoliv chcete přejít na jinou stránku.
 3. V databázích jsou uloženy informace a všechna data aplikace, která sami zadáte.
 4. Všechny informace nepovažujeme z jejich povahy za tzv. citlivé údaje týkající se fyzických osob. Přesto je chráníme tak, jako by jimi byly, v souladu s přísnou ochranou osobních dat v rámci Evropské unie a České republiky, která klade soukromí osoby na přední místo.


Jak s informacemi nakládáme?


 1. Vaše data jsou u nás v bezpečí. Neprodáme, nepůjčíme, nepronajmeme, nedáme je ani je nenecháme nikým zneužít.
 2. Záznamy vaší aplikace jsou přístupné jen Vám a lidem, které pověříte. Ani my nepřistupujeme k datům vaší aplikace, vše je řešeno automaticky.
 3. Můžete kdykoliv vyexportovat a zazálohovat všechna vaše data z aplikace a zjistit, co máme o Vás uloženo.
 4. V případě smazání účtu smažeme veškerá vaše data.
 5. Údaje Vámi poskytnuté mohou být využity k marketingovým účelům, tj. k šíření obchodních sdělení o vlastní službě Provozovatele. Uživatel svoje osobní údaje poskytuje dobrovolně a souhlasí s jejich zpracováním. Souhlas se uděluje po dobu trvání smluvního svazku a lze jej kdykoliv odvolat.
 6. Seznam subdodavatelů je dostupný níže, v části „Seznam zpracovatelů“
 7. Provozovatel není oprávněn zpracovávat osobní údaje nad rámec anebo v rozporu s těmito podmínkami bez přímého souhlasu uživatele. Tento souhlas může být poskytnut libovolnou formou komunikace (email, telefon, potvrzením formuláře v aplikaci a jiné) s Provozovatelem.
 8. Na základě článku 22 GDPR nedochází ze strany Provozovatele k automatickému individuálnímu rozhodování.
 9. Pokud bychom se dostali do situace, kdy nám zákonná povinnost ukládá zpřístupnění dat orgánům činným v trestním nebo jiném řízení, nejprve důkladně prošetříme celou situaci, jestli skutečně tuto povinnost máme. Orgány žádných států nám nemohou nařídit tento krok, jedině prostřednictvím orgánů České republiky. Ty se ve svých rozhodnutích řídí právem České republiky a směrnicemi Evropské unie, které ve veliké míře chrání osobní údaje jednotlivce.
 10. Všechna data aplikace jsou uchovávána a zálohována v datových centrech Azure a Master internet. Podmínkami užití služby je výslovně zakázáno využívat Výkaz práce k jakýmkoliv nelegálním aktivitám.


Proč ukládáme vaše data?


 1. Pomáhá to aplikaci fungovat lépe. Může se o Vás něco naučit, poskytovat Vám informace, které Vás zajímají a které potřebujete, může Vám nabídnout data v kontextu jiných záznamů a více Vám pomáhat.
 2. Ke komunikaci s Vámi. Jsme schopni rychle reagovat na vaše dotazy, vyjasnit všechny nejasnosti, sdělit Vám informace o nových funkcích i jejich změnách a poděkovat Vám za to, že používáte naše služby.


Práva uživatele


 1. Máte právo na přístup ke svým osobním údajům, právo na informaci o zpracování svých osobních údajů ke všem účelům uvedeným výše, na jejich opravu a právo na jejich výmaz.
 2. Požádáte-li o informace o rozsahu nebo způsobu zpracování svých osobních údajů předáme Vám tuto informaci co nejdříve, nejpozději však do jednoho měsíce od obdržení žádosti.
 3. Máte právo na poskytnutí informací o zpracovávání osobních údajů. V případě opakované neopodstatněné žádosti máme právo Vám účtovat přiměřený administrativní poplatek za náklady spojené s vyhověním vaší žádosti


Smazání dat


 1. Účet může být kdykoliv zrušen správcem účtu prostřednictvím kliknutí na tlačítko „Zrušit účet“ v sekci nastavení webové aplikace služby. Za tento krok nese výhradní odpovědnost Uživatel. Provozovatel vymaže veškerá data Uživatele spojená se Službou nejpozději 90 dní po zrušení účtu.
 2. Pokud kterýkoliv účet Uživatele zůstane neaktivní po dobu 6 měsíců, bude deaktivován. Nejpozději 1 rok po deaktivaci účtu bude účet zrušen a Provozovatel vymaže veškerá data se Službou spojená
 3. Porušení kterékoliv části Podmínek ze strany Uživatele může být důvodem k okamžitému zrušení účtu Uživatele a vymazání všech dat s ním spojených.
 4. Po zrušení účtu ve Výkazu práce uchováme ještě následující data:
  • Korespondence a online rozhovory, které uživatel měl při řešení jeho dotazů na podporu pomocí emailu, nebo jiného online nástroje pro chat (např. Intercom, Facebook Messenger, Twitter, …)
  • Vyplněné ankety


Používání cookies


Aplikace Výkaz práce využívá tzv. cookies. Umožňuje nám to udělat vaši práci se systémem pohodlnější a příjemnější, zjišťovat, které části systému jak využíváte a vylepšovat tak aplikaci, aby byla pro vás co nejvíce použitelná a užitečná. Používáním aplikace Výkaz práce souhlasíte s využíváním cookies. Protože aplikace jako většina ostatních k rozumnému běhu cookies potřebuje, pokud tedy nyní nebo kdykoliv později budete chtít tento souhlas odvolat, přestaňte aplikaci používat a zrušte Váš účet.


Zpracovatelská smlouva

Jaká data zpracováváme?


 1. V databázích jsou uloženy informace a všechna data aplikace, která sami zadáte.
 2. Vaše data zpracováváme pouze za účelem poskytování služby Výkaz práce formou podmínek užití a poskytnutí technické podpory v rozsahu běžných osobních údajů.
 3. Zavazujeme se zpracovávat osobní údaje zadané uživatelem do Výkazu práce pouze za účelem technického zajištění provozu služby (ukládání dat, zálohování, správný běh a fungování služby).


Co s daty děláme a jak je zpracováváme?


 1. Osobní údaje jsou zpracovávány za účelem výkonu veškerých činností potřebných pro poskytování služby formou podmínek užití (včetně např. podpory).
 2. Zavazujeme se pro uživatele zpracovávat osobní údaje v rozsahu a za účely stanovenými v této smlouvě. Provozovatel bude, v rámci zpracování, osobní údaje shromažďovat, ukládat na nosiče informací, uchovávat a mazat.
 3. Uživatel uděluje Provozovateli obecné povolení zapojit do zpracování dalšího zpracovatele osobních údajů. Provozovatel musí uložit svým subdodavatelům v postavení zpracovatele osobních údajů̊ stejné povinnosti na ochranu osobních údajů̊, jak jsou stanoveny v těchto podmínkách.
 4. Seznam zpracovatelů je dostupný níže v části „Seznam zpracovatelů“
 5. Pokud chcete být informováni o budoucích změnách v seznamu zpracovatelů, můžete o to požádat napsáním na podpora@vykazprace.cz. My Vás budeme informovat, nejpozději pak čtrnáct (14) dní před provedením změny. V dané lhůtě můžete vznést námitky. Tyto námitky musí obsahovat zdokumentované porušení zásad ochrany osobních údajů daného zpracovatele.
 6. V závažných případech, kdy by byla ohrožena bezpečnost dat nebo fungování služby, máme právo změnit zpracovatele bez předchozího upozornění. Na takovou změnu Vás upozorníme ex post a není tím dotčeno vaše právo vyjádření legitimní námitky.
 7. Zavazujeme se, že zpracovávání osobních údajů bude zabezpečeno zejména následujícími způsoby:
  • Přijali jsme a budeme udržovat technická a organizační opatření odpovídají míře rizika, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití.
  • Oprávněné osoby Provozovatele, které zpracovávají osobní údaje podle těchto podmínek, jsou povinny zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo jejich zabezpečení. Zajistíme jejich prokazatelné zavázání k této povinnosti a tato povinnost oprávněné osoby bude trvat i po skončení pracovněprávního nebo jiného vztahu k Provozovateli.


Právo exportovat data


Máte právo kdykoliv exportovat svá data přímo ve webové aplikaci. Další možností, jak data exportovat, je pomocí API.

Smazání dat


 1. Účet může být kdykoliv zrušen správcem účtu prostřednictvím kliknutí na tlačítko „Zrušit účet“ v sekci nastavení webové aplikace služby. Za tento krok nese výhradní odpovědnost Uživatel. Provozovatel vymaže veškerá data Uživatele se Službou spojená nejpozději 90 dní po zrušení účtu.
 2. Pokud kterýkoliv účet Uživatele zůstane neaktivní po dobu 6 měsíců, bude deaktivován. Nejpozději 1 rok po deaktivaci účtu bude účet zrušen a Provozovatel vymaže veškerá data se Službou spojená.
 3. Do 120 dnů od zrušení účtu dojde nenávratně i k odstraní dat ze záloh.
 4. Porušení kterékoliv části Podmínek ze strany Uživatele může být důvodem k okamžitému zrušení účtu Uživatele a vymazání všech dat s ním spojených.
 5. Po zrušení účtu Výkazu práce uchováme ještě následující data:
  • Korespondence a online rozhovory, které uživatel měl při řešení jeho dotazů na podporu pomocí emailu, nebo jiného online nástroje pro chat (např. Intercom, Facebook Messenger, Twitter, …)
  • Vyplněné ankety


Trvání zpracovatelské smlouvy a ukončení platnosti


 1. Trváni zpracovatelské smlouvy je závislé na trvání Smlouvy, účinnost zpracovatelské smlouvy je tedy nejdéle na dobu účinnosti Smlouvy.
 2. Pokud dojde k ukončení účinnosti Smlouvy, účinnost Zpracovatelské smlouvy tentýž den zaniká.
 3. Zavazujeme se, že i po ukončení účinnosti Zpracovatelské smlouvy budeme zachovávat mlčenlivost o Osobních údajích, k nimž jsme v souvislosti s plněním Smlouvy získali přístup a nadále bude dodržovat bezpečnostní opatření k ochraně těchto Osobních údajů uživatele dle Zpracovatelské smlouvy a zachovávat mlčenlivost o těchto bezpečnostních opatřeních.


Seznam zpracovatelů


 • Kontakt
 • Podpora: +420 216 216 200
 • Po–Pá: 9:00–17:00

 • Copyright © 2024 Systemart s.r.o.
 • Česká republika
 • Sledujte nás

 • Twitter Linked In Facebook

Tato webová stránka používá cookies

K personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze naší návštěvnosti využíváme soubory cookie. Informace o tom, jak náš web používáte, sdílíme se svými partnery pro sociální média, inzerci a analýzy. Partneři tyto údaje mohou zkombinovat s dalšími informacemi, které jste jim poskytli nebo které získali v důsledku toho, že používáte jejich služby. Chcete přijmout soubory cookies?

Podrobné nastaveníSkrýt podrobné nastavení


Vaše nastavení souborů cookie

Nutné
Nutné cookies pomáhají, aby byla webová stránka použitelná tak, že umožní základní funkce jako navigace stránky a přístup k zabezpečeným sekcím webové stránky. Webová stránka nemůže správně fungovat bez těchto cookies.

Statistické
Statistické cookies pomáhají majitelům webových stránek, aby porozuměli, jak návštěvníci používají webové stránky. Anonymně sbírají a sdělují informace.

Marketingové
Marketingové cookies jsou používány pro sledování návštěvníků na webových stránkách. Záměrem je zobrazit reklamu, která je relevantní a zajímavá pro jednotlivého uživatele a tímto hodnotnější pro vydavatele a inzerenty třetích stran.

Potvrdit moje volby