Dokážeme se přizpůsobit
i vašim potřebám

Aplikace zahrnuje několik agend, které spolehlivě poslouží k evidenci a vy-
hodnocení vámi zadávaných údajů. Sami si můžete zvolit, jaké agendy
chcete využívat a ostatní si snadno vypnete. Možnost vlastního nastavení
systému vyhoví náročným uživatelům.
Background image
Hlavní agenda Výkaz práce slouží jako evidence odpracovaných hodin jednotlivých pracovníků, s možností rozepisování práce na jednotlivé zakázky či jejich části. Systém navíc k záznamům ukládá informaci, kde se pracovník při práci nacházel (viz docházka). Díky možnosti nastavení systému získáte i další vámi požadované údaje, které chcete sledovat. Výsledkem jsou přehledné pracovní výkazy, docházkové listy, podklad pro výpočet mzdy a další výstupy. Více zde...
Evidence docházky, kterou aplikace obsahuje dělá z Výkazu práce také plnohodnotný docházkový systém. Díky průběžnému ověřování lokality, během zaznamenávání práce, příchodů, odchodů či přesunů pracovníka, je u pracovních záznamů k dispozici i informace o tom, kde se pracovník při práci nacházel. Záznamy docházky jsou především podporou hlavní agendy Výkaz práce, ale lze je zobrazit i samostatně. Zaznamenané lokality lze využít také v knize jízd. Více zde...

Plán

Před vykázáním práce je možné práci dopředu naplánovat. Plán může sloužit pro výrazné zjednodušení organizace práce, průběžný přehled o tom, jaká práce má být kdy vykonána, popřípadě na jaké adrese či zakázce má být daný den pracováno. To umožňuje následné porovnání s reálně vykonanou prací. Z naplánované práce lze také snadno vytvořit záznamy o reálně vykonané práci, v hlavní agendě Výkaz práce.
Díky integrované knize jízd je možné evidovat spolu s jízdními výkony vozidla také jízdy na jednotlivé zakázky a pomocí nastavených sazeb za vozidlo sledovat i příslušné náklady, popř. získat věrohodné podklady pro fakturaci. Zajímavým pomocníkem při vykazování jednotlivých jízd je možnost automatického vygenerování knihy jízd přímo z docházky, a to díky evidenci navštívených lokalit. Více zde...

Evidence výdajů

Tato agenda nabízí možnost evidovat na zakázkách, či jejich členění jakékoli výdaje které svým charakterem nespadají do agend Výkaz práce nebo Kniha jízd. Výdaje lze podle potřeby evidovat s větším či menším množstvím podrobností a mít tak přehled uzpůsobený vlastním představám.
Veškerou vykázanou práci pracovníků a cesty vozidel lze evidovat na jednotlivé zakázky, popř. jejich členění. V případě potřeby je možné evidovat i jakékoli další výdaje a získat tak ucelený přehled o ziskovosti zakázek. Více zde...
Agenda je určena především pro snadné a rychlé vytváření podkladů pro fakturaci vykázané práce. Budete mít stálý přehled o tom, co již bylo fakturováno a co ještě chybí vyfakturovat. Více zde...

Přehled funkcí v aplikaci

SAZBY PRACOVNÍKŮ A VOZIDEL
Sazby je možno rozlišit jako nákladové a fakturační. Lze nastavit vlastní sazby pro jednotlivé pracovníky, vozidla, činnosti nebo zakázky.
ZMĚNA SAZBY PRACOVNÍKEM
Pracovníkovi lze povolit či zakázat, aby ručně měnil sazbu u svých záznamů.
HROMADNÝ PŘEPOČET SAZBY
I starší záznamy je možné přepočítat dle nové sazby.
ZAKÁZKY A JEJICH ČLENĚNÍ
Každou zakázku lze rozčlenit na více části. Například na „projekty“. Záleží jen na Vás, jak si členění pojmenujete. Zakázky se poté dají vyhodnocovat podle přesnějších parametrů.
ROZPOČET ZAKÁZKY
Zakázka může mít nákladový a časový rozpočet. Lze sledovat kolik času a financí zbývá do naplnění rozpočtu. Pomáhá dodržet rozpočet.
PRACOVNÍ DOBA (FOND PRACOVNÍ DOBY)
Každému pracovníkovi lze určit individuálně pracovní dobu. Pracovník vidí kolik času musí odpracovat, nebo kolik přesčasových hodin má.
STÁTNÍ SVÁTKY
Aplikace zohledňuje státní svátky při výpočtech spojených s fondem pracovní doby. Dny volna lze určit i individuálně.
ZADÁNÍ OD–DO NEBO POČTEM HODIN
Pracovník může činnost zadávat pomocí zadání přesného času, nebo počtem hodin v rámci jednoho dne. Při nastavení činnosti můžete nastavit, co bude jak zadáváno. Například práce je nejčastěji zadána časem, dovolená počtem hodin.
ZÁZNAMY Z DOCHÁZKY PRO VÝKAZ PRÁCE
Výkaz práce nabídne pracovníkovi čas, ve kterém byl dle docházky přítomen v práci. Přímo z této nápovědy lze vytvořit záznam a doplnit zbývající informace, například činnost a zakázku. Funkce je k dispozici v mobilním telefonu a na PC.
VLASTNÍ POLE
V agendě Výkaz práce lze vytvořit vlastní pole (sloupec, parametr) pro vyplňování dle potřeb. Vlastní pole může být text, číslo, volba ano/ne, nebo výběr ze seznamu.
NASTAVENÍ ČINNOSTÍ
Ve Výkazu práce lze doplňovat, jakou činností se pracovník zabývá. Činnosti si můžete předem nadefinovat konkrétními názvy. Lze také nastavit, zda je to pracovní činnost, placené volno (absence) nebo neplacené volno (přestávka). Činnosti mohou být společné pro všechny pracovníky, ale také lze nastavit individuálně, kdo má mít na výběr kterou činnost.
PRACOVNÍ ČINNOSTI
Jsou takové, které si nadefinujete a jsou počítány jako práce.
PŘESTÁVKY A ABSENCE
V činnostech lze nastavit přestávky a absence. Absence se počítají do pracovní doby. Přestávky nikoli. Kromě klasického „odpíchnutí“ začátku přestávky a následně opětovného začátku práce je ve Výkazu práce také možné dopředu vybrat časový úsek, který má pracovník na přestávku vyčleněný (např. 30 min na oběd).
PŘESČASY
Každému pracovníkovi lze nastavit úvazek (i na každý den v týdnu zvlášť). Aplikace porovná, nastavený úvazek pracovníka s jeho skutečně odpracovaným časem.
PODKLADY PRO MZDY
V aplikaci naleznete tiskový výstup „Podklad pro výpočet mzdy“. Podklad pro výpočet mzdy poskytuje informaci o odpracovaném čase, přestávkách, práci o svátcích i víkendech, práci v noci, přesčasy i chybějící odpracované hodiny.
FAKTUROVATELNÉ ZÁZNAMY
Záznamy označené jako fakturovatelné se zobrazí i v agendě Fakturace.
NASTAVENÍ ZADÁVANÝCH ÚDAJŮ
Pracovníkům můžete určit které položky je nutné vyplnit a které nikoli.
VYPLNĚNÍ DLE ŠABLON
V mobilní aplikaci a aplikaci pro PC je možné připravit si vlastní našeptávač, který bude nabízet doplnění záznamu údaji z uživatelem zvolených šablon. Také lze vytvářet společné šablony pro všechny uživatele účtu.
VYPLNĚNÍ DLE NEJČASTĚJŠÍCH A POSLEDNÍCH ZÁZNAMŮ
V mobilní aplikaci a aplikaci pro PC můžete při vyplňování použít našeptávač, který Vám nabídne záznamy, jež jste vytvořili v minulosti a vyplní nový záznam stejným způsobem.
VYPLNĚNÍ DLE PLÁNU
V mobilní aplikaci a aplikaci pro PC může být potvrzeno splnění Plánu, čímž dle rozplánované práce vznikne záznam o skutečně vykonané práci. V případě lehkých odlišností skutečnosti od plánu lze takto pořízený záznam upravit.
SPUSTIT ZNOVU (STEJNĚ VYPLNĚNÝ ZÁZNAM)
U každého uloženého záznamu Výkazu práce se nachází možnost „spustit znovu“. Použitím této možnosti je vytvořen totožně vyplněný záznam, jehož čas začátku činnosti odpovídá chvíli, kdy „spustit znovu“ bylo použito.
HROMADNÉ ZADÁNÍ
Pracovník může zadávat do více dní najednou. Označí si více dní a zadá do nich jeden stejný záznam.
DUPLIKACE ZÁZNAMŮ
Pracovník označí záznam a vybere dny, do kterých ho chce zkopírovat. Zvolit může duplikaci s časem i bez času. Duplikovat záznamy je možné i mezi jednotlivými pracovníky.
OPRÁVNĚNÍ A PŘÍSTUPOVÁ PRÁVA
Aplikace umožňuje široce a variabilně nastavit, jaká data jsou pracovníkovi přístupná pro zápis a náhled.
SKUPINY PRACOVNÍKŮ
Pracovníci mohou být zařazení do skupin. To umožňuje přiřadit různá oprávnění celé skupině pracovníků najednou, nikoli po jednotlivcích. Navíc lze vyfiltrovat a najednou zobrazit záznamy všech pracovníků z vybrané skupiny.
OMEZENÍ ZPĚTNÉHO ZADÁNÍ
Stanoví, kolik dní zpětně může pracovník editovat a pořizovat záznamy. Pracovníkovi lze zpětné zadání umožnit výjimkou. Eliminuje zapisování práce se zpožděním.
UZAVŘENÍ OBDOBÍ
Funkce zamezí, aby do uzavřeného období byly vkládány další záznamy a již zadané byly upravovány nebo mazány. V případě potřeby lze období znovu odemknout.
SCHVALOVÁNÍ ZÁZNAMŮ
Vedoucí pracovníci mají možnost schvalovat či zamítat pracovní záznamy svých podřízených. V případě zamítnutí záznamu je možnost připsat důvod a záznam předat k následné opravě.
PLATNOST ZÁZNAMŮ
Záznamy s ukončenou platností se v seznamech a nabídkách nezobrazují. Tato funkce slouží k tomu, aby se uživatelům nezobrazovalo množství starých dat, které je však potřeba ponechat zaevidované a nelze je smazat. Záznamy lze učinit znovu platné. 
AKTUÁLNÍ PŘÍTOMNOST PRACOVNÍKŮ
Sledujte ze svého telefonu, PC aplikace či odkudkoli z internetu příchod pracovníků a jejich poslední záznam v docházce.
LOKALIZACE PRACOVNÍKŮ
Aplikace zaznamená polohu pracovníka vždy, když stiskne jakékoli tlačítko pro rychlý start činnosti. (Ať už se jedná o záznam příchodu, odchodu, přesunu nebo pouze začátek jiného druhu činnosti).
SLEDOVANÉ LOKALITY
Aplikace umožňuje pojmenovat nejčastější lokality práce. (například: Sídlo firmy, Pobočka město, Depo...). Lokality, které nepojmenujete jsou zapsány jako standardní adresa. Více o záznamu polohy pracovníků čtěte v „lokalizace pracovníků“.
ZOBRAZENÍ PRACOVNÍKŮ NA MAPĚ
V aplikaci na webu lze zobrazit poslední zaznamenanou polohu pracovníků, nebo i více lokalit, na kterých se pracovník během dne pohyboval. Více o záznamu polohy pracovníků čtěte v „lokalizace pracovníků“.
ZÁZNAM LOKALITY I OFFLINE – POMOCÍ GPS
Když má aplikace zaznamenat lokalitu pracovníka (viz lokalizace pracovníků), stane se tak, i když právě nemá dostupné internetové připojení. Poloha je zaznamenána jako GPS souřadnice a následně převedena na adresu, jakmile je internet znovu k dispozici.
ZÁZNAMY PŘESUNŮ PRO KNIHU JÍZD
Ve Výkazu práce lze zvolit volbu přesun. Dle navštívených lokalit (viz lokalizace pracovníků) aplikace spočítá trasu mezi lokalitami a tento vygenerovaný záznam nabídne k uložení do Knihy jízd.
PEVNÝ DOCHÁZKOVÝ TERMINÁL
Vhodné zařízení pro stálá pracoviště – slouží k rychlému a ověřenému zaznamenávání docházky větším množstvím pracovníků. Umí pracovat ve výhradním režimu.
MANUÁLNÍ ZÁZNAMY DOCHÁZKY
V případě potřeby dodatečného doplnění je možné vytvořit záznamy o přítomnosti na pracovišti i bez ověření lokality pracovníka. Pro jednoznačné rozlišení od záznamů s ověřenou lokalitou, jsou takové záznamy označeny jako „manuální“. Tvorbu manuálních záznamů lze však také úplně zakázat.
APLIKAČNÍ PROGRAMOVACÍ ROZHRANÍ (API)
Pomocí API lze Výkaz práce propojit s jinými externími systémy tak, aby si mezi sebou mohly vyměňovat uložené informace. Více o práci s API se dočtete v dostupné dokumentaci.

  • Kontakt
  • Podpora: +420 216 216 200
  • Po–Pá: 9:00–17:00

  • Copyright © 2024 Systemart s.r.o.
  • Česká republika
  • Sledujte nás

  • Twitter Linked In Facebook

Tato webová stránka používá cookies

K personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze naší návštěvnosti využíváme soubory cookie. Informace o tom, jak náš web používáte, sdílíme se svými partnery pro sociální média, inzerci a analýzy. Partneři tyto údaje mohou zkombinovat s dalšími informacemi, které jste jim poskytli nebo které získali v důsledku toho, že používáte jejich služby. Chcete přijmout soubory cookies?

Podrobné nastaveníSkrýt podrobné nastavení


Vaše nastavení souborů cookie

Nutné
Nutné cookies pomáhají, aby byla webová stránka použitelná tak, že umožní základní funkce jako navigace stránky a přístup k zabezpečeným sekcím webové stránky. Webová stránka nemůže správně fungovat bez těchto cookies.

Statistické
Statistické cookies pomáhají majitelům webových stránek, aby porozuměli, jak návštěvníci používají webové stránky. Anonymně sbírají a sdělují informace.

Marketingové
Marketingové cookies jsou používány pro sledování návštěvníků na webových stránkách. Záměrem je zobrazit reklamu, která je relevantní a zajímavá pro jednotlivého uživatele a tímto hodnotnější pro vydavatele a inzerenty třetích stran.

Potvrdit moje volby